តម្លៃជាកញ្ចប់សិក្សា

តម្លៃជាកញ្ចប់សិក្សា
១. កម្រិត១​ ចំណេះដឹងជំនាញ 
 • តម្លៃពេញ 50$ បញ្ចុះសល់ 25 $
 • ពេរៀនគ្រប់គ្រងផេច កាត់តរូបភាព ​វិដេអូរ ប្រើទូរស័ព្ទដៃ
២. កម្រិត២ ចំណេះទូទៅ 
 • តម្លៃពេញ 200$ បញ្ចុះសល់ 100 $
 • ( ទស្សន: & ចិត្តសាស្រ្ត & 30 ប្រធានបទ )
៣. កម្រិត៣ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ 
 • តម្លៃពេញ 100$ បញ្ចុះសល់ 50 $
 • (ប្រើមនុស្ស+លុយ & ចរន្តលុយ+ដើម្បីគោលដៅ)
 • អាជីវកម្ម (សហគ្រិន)
.....................................................
 • វិធីសាស្រ្តបង្រៀនពន្យល់តាមបែបតក្កវិជ្ជា។ 
 • តាមរយ:វីដឺអូរ និង ស្លាយពន្យល់ក្បោះក្បាយ។
 • មានកម្មសិទ្ធត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញមានកូដសម្ងាត់។
 • ចំណេញពេល មិនបាច់ទៅផ្ទាល់ រៀនតាមអនឡាញ
 • ទោះបីនៅទីណាក៏អាចរៀនបានឲ្យតែមានអិនធឺណិត។

No comments:

Post a Comment