Sunday, December 15, 2019


តម្លៃជាកញ្ចប់សិក្សា
១. កម្រិត១​ ចំណេះដឹងជំនាញ 
 • តម្លៃពេញ 50$ បញ្ចុះសល់ 25 $
 • រៀនគ្រប់គ្រងផេច កាត់តរូបភាព ​វិដេអូរ ប្រើទូរស័ព្ទដៃ
២. កម្រិត២ ចំណេះទូទៅ 
 • តម្លៃពេញ 200$ បញ្ចុះសល់ 100 $
 • ( ទស្សន: & ចិត្តសាស្រ្ត & 30 ប្រធានបទ )
៣. កម្រិត៣ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ 
 • តម្លៃពេញ 100$ បញ្ចុះសល់ 50 $
 • (ប្រើមនុស្ស+លុយ & ចរន្តលុយ+ដើម្បីគោលដៅ)
 • អាជីវកម្ម (សហគ្រិន)
.....................................................
 • វិធីសាស្រ្តបង្រៀនពន្យល់តាមបែបតក្កវិជ្ជា។ 
 • តាមរយ:វីដឺអូរ និង ស្លាយពន្យល់ក្បោះក្បាយ។
 • មានកម្មសិទ្ធត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញមានកូដសម្ងាត់។
 • ចំណេញពេល មិនបាច់ទៅផ្ទាល់ រៀនតាមអនឡាញ
 • ទោះបីនៅទីណាក៏អាចរៀនបានឲ្យតែមានអិនធឺណិត។
.......................................................
មាតិកា​សំខាន់ៗ

១.តើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានសំណាងទេ ?

២.ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សចែកជាប៉ុន្មាន វ័យ ?

៣.តើ ៣០ ឆ្នាំមានប៉ុន្មាន លាននាទី ?

៤.តើ អ្នកស្គាល់ផ្នត់គំនិត វិជ្ជមាន  

អវិជ្ជមានរបស់អ្នកបានកម្រិតណា ?

៥.តើអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងសកល ?

៦.តើអ្វីទៅដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទទួលបាន លាភសក្ការ: 

ក្តីទុក្ខសោកនោះ ?

៧.តើការដឹង  របស់មនុស្សមានប៉ុន្មានលំដាប់ថ្នាក់

តើអ្វីជាវិញ្ញានទី៦?

- តើច្បាប់ទាញស្របមានទំនាក់ទំនងយ៉ាង

ដូចម្តេចជាមួយវិញ្ញានទី៦?

- តើធាតុផ្សំថាមពលចិត្តមានអ្វីខ្លះ? 

វិធីសាស្រ្តនៃការផ្តោតត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

៨.តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹង

សម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់?

៩.ដើម្បីបានរូបរាងអ្វីមួយដំណើរការបានល្អ អ្វីៗ

ទាំងអស់ដែលអ្នកបានសង្កេតតើចងក្រង

លក្ខណ:យ៉ាងដូចម្តេច?

១០.តើមជ្ឈដ្ឋានអប់រំសំខាន់ៗសម្រាប់មនុស្ស

មានប៉ុន្នាន?

១១.តើចំណេះដឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់

អ្នកមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ?

១២.តើចំណេះដឹងទាំងនេះមានប៉ុន្មានកម្រិត?

១៣.តើអ្នកអាចបង្កើត ចំណេះដឹងទាំង របៀបណា?

១៤.តើអ្នកកំពុងប្រើ ជំនាញអ្វីក្នុងជីវភាពរបស់អ្នក

ក្នុងការដោះដូរជាមួយអ្នកដទៃ?

១៥.តើមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតជំនាញ 

និង  ទេពកោសល្យ?

១៦.តើកំណប់ទ្រព្យដែលអាចតាំង នៅក្នុងខ្លួន

របស់អ្នកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

១៧.តើអ្នកការពារកំណប់ទ្រព្យ នៅក្នុងខ្លួន

របស់អ្នកគឺ ជាអ្វី?

១៨.តើអត្ថន័យ ឬ ខ្លឹមសារ ៨ ប្រការដោយការអនុវត្ត

 ៨ យ៉ាងក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមានអ្វីខ្លះ?

. តើត្រូវយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតផ្នត់គំនិត

ទៅជាសហគ្រិន ឬ អ្នកជំនួញ?

. តើចក្ខុវិស័យអាចផ្លាស់ប្តូរវាសនាមនុស្ស 

បានរបៀបណា?

. ការគិត និង បង្កើតគម្រោងអាជីវកម្ម 

ត្រូវចាប់ផ្តើមយ៉ាងដូចម្តេច?

. សញ្ញានៃ ប្រាក់ចំណូលមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

. ការងារជាថៅកែ ត្រូវចេះអ្វីខ្លះ?

. តើអ្វីទៅជារូបមន្តបង្កើតសំណាង

មានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ?

. វត្ថុជាថ្នូរក្នុងខ្លួន និង ក្រៅខ្លួនមានចំនួន 

ប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?

ទំនាក់ទំនងរវាង របស់ជាថ្នូរ និង លទ្ធភាព។

២៦. ធាតុផ្សំមនោគមវិជ្ជាមានអ្វីខ្លះ

តើអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះ?

២៧. ទំនាក់ទំនងរវាងថាមពល ឥទ្ធិពល ខាងក្នុង ​

និង ខាងក្រៅខ្លួន?

២៨. តើឥទ្ធិពលមានអាយុកាលដែល ឬ ទេ​?

២៩.តើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ៗ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់

មុននឹងសម្រេចគោលដៅ ?

៣០. តើអ្វីទៅជាធាតុផ្សំសំខាន់ រវាងគោលដៅ

 និង បញ្ហា ?